10 datasets gevonden

Filter Resultaten
 • Natura2000 gebieden

  Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Natura 2000-gebieden zijn...
 • Bouwen op slappe grond - Damwand complexiteit

  Het bepalen van de stabiliteit van damwandconstructies is een ingewikkelde opgave die zeer locatiespecifiek is en maatwerk vraagt. Het is daarom niet mogelijk om alle...
 • Bollenteeltgebied - Bodemkaart

  Verschil in bodemgeschiktheid tussen verschillende zandgronden voor bollenteelt: In de plan-MER worden 10 ingrepen getoetst, waaronder het “zoekgebied voor de bollenteelt in de...
 • Zeer Kwetsbare Gebieden

  Dit bestand bevat de gebieden die door provinciale staten zijn aangewezen als zeer kwetsbaar in het kader van de Wet Ammoniak en Veehouderij. Dit zijn voor verzuring gevoelige...
 • Wieringermeer en Haarlemmermeer - Bodemkaart

  Bodemgeschiktheid voor primaire landbouw: op basis van grondsoort, bodemstructuur en water blijkt dat de Wieringermeerpolder, met uitzondering van het eiland Wieringen, over het...
 • Geschiktheid veenweidegebieden voor melkveehouderij (Weidebouwgebied)

  Verschillen in bodemeigenschappen binnen veenweidegebieden die van invloed zijn op de geschiktheid voor melkveehouderij: Op de bodemgeschikheidskaarten voor weidebouw zijn grote...
 • Veenweide gebieden - Bodemkaart

  Verschillen in bodemeigenschappen binnen veenweidegebieden die van invloed zijn op de geschiktheid voor melkveehouderij: Op de bodemgeschikheidskaarten voor weidebouw zijn grote...
 • IKN - Zeer Kwetsbare Gebieden

  Dit bestand bevat de gebieden die door provinciale staten zijn aangewezen als zeer kwetsbaar in het kader van de Wet Ammoniak en Veehouderij. Dit zijn voor verzuring gevoelige...
 • Landbouw Regio Foodvalley 2000-2018

  Landbouw (landgebruik, dieren en gewassen) in de Regio Foodvalley per gemeente. Periode 2000 tot 2018. (Bron: CBS)
 • Boerderijwinkels Regio Foodvalley

  Inventarisatie verkooppunten boer naar consument