100 datasets gevonden

Tags: gisweb

Filter Resultaten
 • Gemeente- en provinciale grenzen

  Het RR2020 is twee plannen in één: een streekplan en een regionaal structuurplan. Beide vloeien voort uit de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO).
 • Fietsenstalling

  Weergave van de Fietsenstallingen die beheerd worden door Stadsbeheer en die nu in storing staan
 • Beperkingen vrachtverkeer

  De informatie geeft alle relevante verkeersinformatie weer voor het vrachtverkeer, zoals beperkingen en laad- en losplaatsen
 • Natuurkaart Rotterdam, onderdeel Dagvlinders aandachtssoorten

  Op deze kaart staan alle bij Bureau Stadsnatuur bekende waarnemingen van de betreffende soortgroep, welke of bescherming genieten onder de Wet natuurbescherming (dan is vermeld...
 • RET alle haltes en lijnen

  Openbaar vervoer gegevens
 • Luchtfoto Rotterdam en regio 2007

  De luchtfoto Rotterdam bestaat uit een gedetailleerde foto van Rotterdam en een minder gedetailleerde van de regio. Deze beschrijving heeft betrekking op de minder...
 • Buitendijkse wenspeilen Rotterdam

  Het nieuwe beleid gaat uit van een onderscheid in een basis en een basis+ uitgiftepeil inbuitendijks gebied. Het basispeil is bedoeld voor reguliere, niet kwetsbare functies en...
 • Hoogtebestand Rotterdam - ongefilterd (totaal)

  Grid bestanden van het Hoogtebestand zijn onder te verdelen in ongefilterde en gefilterde en uitgefilterde informatie. Deze beschrijving heeft betrekking op de ongefilterde data...
 • Hoogtebestand Rotterdam - gefilterd (maaiveld)

  Grid bestanden van het Hoogtebestand zijn onder te verdelen in ongefilterde en gefilterde en uitgefilterde informatie. Deze beschrijving heeft betrekking op de gefilterde data....
 • Demografie

  Bevolking naar leeftijdscategorie en etniciteit op het schaalniveau van het COS-Buurtsignaleringsmodel (= per blok of een cluster van blokken) over de periode 1-1-2002 t/m...
 • Prullenbakken

  Weergave van de afvalbakken in de stad die beheerd worden door stadsbeheer
 • Luchtfoto Rotterdam Actueel

  De luchtfoto Rotterdam is een product dat jaarlijks in het voorjaar wordt ingewonnen vanuit de lucht dmv luchtfotografie.De foto is samengesteld uit 2600 opnamen. De luchtfoto...
 • Parkeerautomaten

  Parkeerautomaten op straat
 • Glooiingen

  Weergave van glooiingen in de stad die beheerd worden door Stadsbeheer
 • Milieuzone Rotterdam

  Gebied waar toegangseisen gelden voor vrachtauto's
 • Hoogtebestand Rotterdam - totaal (alle objecten) OPEN DATA !

  Grid bestanden van het Hoogtebestand zijn onder te verdelen in ongefilterde en gefilterde en uitgefilterde informatie. Dit bestand bevat ongefilterde data en heeft betrekking op...
 • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

  de BGT is een digitale basiskaart, opgebouwd uit objecten zoals wegen, water, groen en spoor die in veel werkprocessen van de overheid nodig zijn. Per 1 juli 2017 is men bij het...
 • EU geluidskaart Lden Rotterdam (2022)

  Weergegeven is de geluidsbelastingen in 2022 in Lden voor wegverkeer, spoorwegen, industrie en de luhthaven volgende de sytematiek van geluidbelastingkaarten van de Europese Unie
 • Beperkingen vrachtverkeer

  De informatie geeft alle relevante verkeersinformatie weer voor het vrachtverkeer, zoals beperkingen en laad- en losplaatsen
 • Signaalkaart

  Voor de op de signaalkaarten aangegeven gebieden gelden milieueisen. Voor de exacte inhoud van deze eisen moet contact opgenomen worden met de DCMR. De signaalkaarten worden...
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).